Ai cũng có những ngày trẻ
Rồi cũng sẽ già nua
Những ngày mà chân chưa mỏi
Có tiền cũng khó mà mua